Ledarskapoch delaktighet på framgångsrika enheter i kommunal verksamhet : Enfallstudie av vinnande enheter av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Sammanfattning: För attkunna möta ett kraftigt ökande invånarantal i de flesta av Sveriges kommunerbehöver verksamheterna vara resurseffektiva och erbjuda invånarna en fungerandeservice. Syftet med studien har varit att få en förståelse förframgångsfaktorer när det gäller ledarskap och delaktighet i kommunalverksamhet. Studien har tagit sin ansats i hörnstensmodellen (Bergman &Klefsjö, 2012) som ingår i offensiv kvalitetsutveckling. En fallstudiegenomfördes på de vinnande enheterna i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse2016 med analys av bidrag och intervjuer. Slutsatsen var att ledarskapet drevsmed utgångspunkt från stadens övergripande mål, där målen sedan bröts ned tillenhetsnivå. Ledarskapet visade ett tydligt resultatfokus där kunden alltid varutgångspunkten för all verksamhetsutveckling. Det fanns en uttalad vilja hoscheferna att alla medarbetare skulle vara delaktiga och engagerade. Dettagjordes företrädesvis genom att ge och ta ansvar. En annan viktig del för ettframgångsrikt ledarskap var lärdomen att chefen inte stod ensam. Då det uppstodsvårlösta eller känsliga problem så bad cheferna om, och tog emot, hjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)