Förvaltares uppgiftsskyldighet till svenska avstämningsbolag : I ett internationellt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Författaren har på uppdrag av AB Volvo i Göteborg valt att se över vilka möjligheter börsnoterade svenska bolag har att identifiera aktieägare som är knutna till större förvaltare såsom fondmäklare, banker etc. Det är framförallt det mera omfattande utländska ägandet som finns i Tyskland och England som har stor betydelse för AB Volvo. Tungdpunkten i uppsatsen har således varit på dessa länder. Anledningarna är många men det är framförallt syftet att förbättra kommunikationen med aktieägarna samt att skapa en stabil ägarstruktur och rättvisande bild och värdering av aktien. Uppsatsens huvudsakliga syfte är dels att utreda rättsläget avseende hur svenska börsnoterade bolag sk avstämningsbolag, bättre kan följa utländska aktieägares aktie innehav i bolaget för att därigenom kunna utreda vilken rapporteringsskyldighet bolagen kan kräva av de utländska förvaltarna, dels att klargöra vilket intresse bolagen ser som mest skyddsvärt avseende rapporteringsskyldigheten. Författaren har utgått i från följande problemformulering:'Finns det möjlighet för bolagen att kräva att utländska förvaltare lämnar ut aktieägarförteckning?'Hur kan svenska börsnoterade bolag bättre följa utländska aktieägares aktieinnehav i bolaget?,'I avseendet förvaltarregistrerade aktier, vad är mest skyddsvärt; ser man den personliga integriteten som viktigare för aktieägare som är knutna till förvaltarregistrerade, eller bedöms offentlighet som mer betydande faktor vid investering av aktier? och slutligen vilken öppenhet eftersträvas i EU generellt och i Tyskland och England?Uppsatsens koncentrerar sig främst på förhållanden som är av intresse för en bolagsledning. Denna avgränsning är viktig som författaren gjort då det utifrån andra perspektiv, exempelvis aktieägarnas intresse, kan komma att bli andra aspekter som spelar in. Vidare behandlar uppsatsen de rättsliga förhållandena för/ öppna register inom EU och i synnerhet Tyskland och England. Detta innebär således att uppsatsen till övervägande del är av komparativ karaktär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)