"Det handlar om vår framtid också, ensam är inte stark" : En undersökning om Small Tourism Enterprises behov av kommunalt stöd.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Fenomenet Small Tourism Enterprises är en viktig kugge som utgör den största delen av företagande inom besöksnäringen. Inom små turismföretag påverkar ägaren driften av företaget och studiens syfte är att undersöka på vilka sätt ägarens personliga egenskaper påverkar behovet av kommunalt stöd. Ur resultatet tillhandahåller vi en problemlösning för STE och berörda kommuner. Studien besvaras genom att undersöka finansiella-, marknadsföringsmässiga- och kunskapsaspekter inom små turismföretagande. Ägarna kategoriseras i tre personlighetsgrupper, affärsinriktade entreprenörer, socialt legitimerade entreprenörer och livsstils entreprenörer. Denna deduktiva undersökning samlar kvalitativa data genom åtta intervjuer med små turismföretag inom Kalmar län. Studiens resultat visar att entreprenörernas behov av stöd påverkas i hög grad av deras personliga egenskaper. Främst genom tre aspekter, deras personliga prioriteringar, deras personliga drift av verksamheten och entreprenörernas personliga kunskap. Studien framhäver hur entreprenörer kan önska samma slags stöd oberoende om de tillhör samma entreprenörsgrupp eller inte. Stöden baseras på personliga ändamål vilket gör att ett stöd kan svara till flera behov med olika utgångspunkter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)