Faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos fysiskt aktiva äldre på Träffpunkter

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Äldre är en allt mer växande grupp i samhället då medellivslängden i Sverige har ökat. En stor del av världens äldre population är fysiskt inaktiv och drabbas av kroniska sjukdomar med ökad ålder. Detta har resulterat i en ökad belastning på sjukvården som kunde minska om fler äldre skulle delta i fysisk aktivitet. Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som upplevs påverka deltagande i fysisk aktivitet hos äldre som regelbundet tränar på Träffpunkter samt hur de upplever träningen som erbjuds där. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Informanterna bestämdes med ett strategiskt urval. Kvalitativ innehållsanalys har använts vid databearbetning.  Resultatsammanfattning: Individuella faktorer som obehagskänslor kopplade till fysisk aktivitet och nedsatt kroppsfunktion nämndes som utmaningar för deltagande. Informanterna beskrev att det krävs flexibilitet och anpassningsförmåga utav individen samt att det krävs att samhället anpassar utbud och resurser till den äldre populationen. Informanterna i studien motiverades av positiva effekter av träning samt uppskattade den anpassningsbara träning och det sociala utbytet som Träffpunkten erbjuder. Slutsats: Äldres deltagande i fysisk aktivitet påverkas av faktorer på individnivå som obehagskänslor, funktionsbegränsningar och flexibilitetsförmåga. Dessa faktorer samspelar med faktorer på samhällsnivå som anpassad träning, lokalutformning och transportmöjligheter. Träningen på Träffpunkter anses vara anpassningsbar och bidra till en social samvaro som underlättar deltagandet i fysisk aktivitet. Ett större utbud av träningsformer skulle kunna öka motivation för deltagande i fysisk aktivitet. Mer forskning inom området behövs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)