Identitet : Stora tänkares tankar om skapandet av identitet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Katarina Skantze Mansnérus; [2003]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Den här uppsatsen behandlar ämnet identitet och hur de identitetsskapande processerna analyserats av olika teoretiker från skiftet mellan 1800- och 1900-talet och fram till idag. Problemformuleringen grundar sig i att individen i dagens samhälle har helt andra möjlig­heter än i tidigare samhällen att utveckla sin identitet, och frågeställningen inbegriper hur identitet kan förstås i förhållande till det omgivande samhället och till andra individer. Syftet blir således att tolka och jämföra olika teoretikers syn på hur skapandet, och upprätthållandet, av en individs identitet hänger samman med det omgivande samhället och de interaktionsformer som individen deltar i. Uppsatsen är teoretisk och metoden som använts är kvalitativ och tolkande. Metodkapitlets tyngdpunkt ligger därför på textanalys och källkritiska regler. Teorikapitlen består av tre olika delar som tar sin början i sekelskiftets sociologer, här representerade av Emile Durkheim och Georg Simmel. Durkheims tankar om arbetsdelning och anomi diskuteras, liksom Simmels analys av små grupper samt vad en monetär ekonomi innebär för individens identitetsskapande. Den andra delen behandlar tre av Chicagoskolans stora tänkare, Georg Herbert Mead, Charles Horton Cooley samt Erwing Goffman. Primärt diskuteras Meads och Cooleys teorier om jagets skapande och Goffmans dramaturgiska interaktion. Det sista kapitlet i teoridelen tar upp Manuel Castells teori om nätverkssamhällets effekt på individens identitetsskapande. I den avslutande diskussionen jämförs de olika teorierna, och likheter och skillnader analyseras. Nyckelord: identitet, jaget, interaktion, roller, arbetsdelning, spegeljaget, dramaturgisk interaktion, nätverkssamhället

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)