Efterlevandesamtal i hemsjukvården : En intervjustudie baserad på distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Palliativ vård omfattar inte bara vård av patienten utan innefattar även stöd till närstående, både under vårdtiden och efter dödens faktiska inträffande. Ett efterlevandesamtal är en möjlighet för distriktssköterskan att följa upp hur de närstående mår en tid efter dödsfallet och hur de upplevde vården under sjukdomstiden. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenheter av efterlevandesamtal inom kommunal hemsjukvård. Metod: Studien hade en kvalitativ deskriptiv design med en induktiv ansats. Åtta individuella semi-strukturerade intervjuer genomfördes via videomöte. Insamlat material analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet. Resultat: I resultatet framkom att efterlevandesamtal erbjöds efter alla dödsfall. Arbetsuppgiften beskrevs vara värdefull och mångsidig samt något som distriktssköterskan fått lära sig på egen hand. Efterlevandesamtalet hade en avslutande funktion från både distriktssköterskans och de närståendes perspektiv. Efterlevandesamtalets syfte ansågs vara att identifiera de närstående som var i behov av stöd samt ta emot synpunkter ifrån de närstående och reda ut eventuella frågor. Synpunkterna ansågs viktiga att ta vara på för att kunna kvalitetsutveckla vården. Slutsats: Betydelsen av efterlevandesamtalet var utifrån distriktssköterskornas perspektiv viktig för både distriktssköterskorna och de närstående. Distriktssköterskornas inställning till att genomföra efterlevandesamtal varierade. Framförallt ansågs det vara en värdefull arbetsuppgift men beskrevs även kunna vara svår och krävande. Vår studie skulle kunna hjälpa distriktssköterskor som känner en oro inför efterlevandesamtalet att se på det ur ett annat perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)