Bakgrundsmusik i klassrummet - högre eller lägre volym? : En studie om musikens olika funktioner och möjligheter i klassrummet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Detta examensarbete har undersökt lärare och elevers erfarenheter och upplevelser av bakgrundsmusik i klassrummet. Fokus har legat på hur bakgrundsmusik påverkat klassrumsmiljön, och i vilken utsträckning den passar in i elevers olika lärstilar och vilka avsikter lärarna har. Arbetet har delats upp i två delstudier där sex lärare och tolv elever har intervjuats. Resultatet ur lärarintervjuerna visade att lärarna motiverar användningen av bakgrundsmusik med att skapa en klassrumsatmosfär som passar alla elever samt att lärarna motiverat lärandet, kopplat till musikanvändning. Resultatet av elevintervjuerna visade att de upplevde bakgrundsmusik som både något positivt och negativt samt att lärarnas avsikter med användning av bakgrundsmusik inte stämde överens med hur eleverna har upplevt och erfarit musiken. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)