Språkbarriärer i omvårdnaden : Sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Globaliseringen ökar och med de tillhörande samhällsförändringarna utsätts hälso- och sjukvården för kommunikationsproblem i form av språkbarriärer. Dessa barriärer påverkar sjuksköterskans möjlighet att utföra god omvårdnad samt förutsättningen att bygga en relation till patienten. Inte minst påverkas patientsäkerheten då viktig information inte kan förmedlas. Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av språkbarriärer vid omvårdnad av patienter som inte talar landets officiella språk. Elva vetenskapliga artiklar användes i denna litteraturstudie. Sjuksköterskorna beskrev sig uppleva språkbarriärer som ett vanligt och frustrerande problem som ökade sjuksköterskans stress och arbetsbelastning. Den auktoriserade tolken beskrevs som svårtillgänglig men även som en trygghet för sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter som inte förstod språket. Ett etiskt dilemma som framkom var hur patienters barn istället användes som tolk i situationer då auktoriserad tolk ej fanns tillgänglig. I framtida forskning är det aktuellt att studera effekterna av språkbarriärer på patientsäkerheten då detta upplevts som ett genomgående problem av sjuksköterskorna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)