Omvårdnadsåtgärders betydelse för att minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling: en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Då barn ställs inför kirurgiska ingrepp, kan barnet uppleva situationen som främmande ochobehaglig, eftersom det är en miljö som barnet inte valt att hamna i. Detta kan bidra till attbarnet upplevde ångest och oro. Att barn drabbas av ångest pre- och postoperativ är vanligtoch kan åsamka barn psykisk ohälsa i samband med eller efter kirurgi. Detta kan innebära ettlidande för barnet och dess familj, med aggressionsutbrott, sömnstörningar, smärta ochångest. Då ca 55 000 barn 0-19 år (år 2019) i Sverige årligen genomgår kirurgiska ingrepp, ärdet av vikt att sjuksköterskan på barnkirurgisk avdelning kan förebygga barnens lidande ochfrämja hälsa. Syftet med litteraturstudien var att utvärdera omvårdnadsåtgärders betydelse, föratt minska ångest hos barn i samband med barnkirurgisk vård och behandling. Dennalitteraturstudie baserades på 13 peer-reviewed granskade artiklar publicerade mellan2015-2021. Artiklarna beskrev studier med en randomiserad design, där effekten avomvårdnadsåtgärder på barns ångestnivå jämförts mellan en interventionsgrupp ochkontrollgrupp. Artiklarna beskrev hur omvårdnadsåtgärder kunde minska ångest hos barnmellan 2-18 år. Omvårdnadsåtgärderna som grupperades tematiskt enligt deras innehåll. Deångestförebyggande omvårdnadsåtgärderna, var Information (bilder & målning, Film ellerinternet), Avslappning (musik) och Distraktion (spel & målning, tecknad film, lek). Resultatetvisade att preoperativ utbildning, avslappning eller distraktion kan minska barns ångest bådepre- och postoperativt i samband med barnkirurgi. Att anpassa information om operationenoch vårdmiljön efter barnets ålder och föräldrars delaktighet i vårdprocessen kan också hjälpabarn till minskad ångest. Ångestmätning hos barn och deras föräldrar utfördes med hjälp avmätinstrument samt med fysiologiska parametrar. Med rätt omvårdnadsåtgärd och ettfamiljecentrerat arbetssätt, som ställer barnet i centrum under den kirurgiska vårdprocessen,innebär att sjuksköterska kan bidra till att minska ångest hos barn och bidra till minskad preochpostoperativa medicinering mot ångest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)