Utmaningar och lösningar vid projektering och byggande av flervåningshus i trä

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Bygg- samt fastighetsbranschen står för cirka 21% av koldioxidutsläppen i Sverige. Detta är ett problem som behöver lösas eftersom Sverige år 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk med målet att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Ett ökat byggande i trä är en viktig del av lösningen för att nå målet om klimatneutralitet. Ett fastighetsbolag som håller på att bygga sitt första kontorshus i trä är Vasakronan, som kallas Magasin X. Det finns ett flertal utmaningar med att bygga flervåningshus i trä, dessa är bland annat fukt- och akustikproblem. Trä är ett fuktkänsligt material och om byggnaden skadas av fukt finns det en förhöjd risk för mögel som kan leda till hälsoproblem för framtida brukare av byggnaden. Gällande akustik, kan det bli lyhört, om inte hänsyn tas till materialets låga densitet. Detta examensarbete utfördes i samarbete med Vasakronan och har som syfte att identifiera drivkrafterna med att bygga flervåningshus i trä, identifiera kunskapsbrister samt identifiera förslag på lösningar inom fukt och akustik vid byggande av flervåningshus i trä. I detta examensarbete utfördes intervjuer samt observation som metoder. Observationen utfördes på en erfarenhetsträff angående byggprojektet Magasin X. Vid erfarenhetsträffen avhandlades utmaningar samt lösningar som uppkommit under projektet. Tematisk analys användes som metod för att analysera intervjuerna för att därmed besvara uppsatsens frågeställningar. Följande har identifierats som drivkrafter för att bygga flervåningshus i trä. För det första är det ett material som leder till lägre koldioxidutsläpp jämfört med betong. För det andra är det ett material som är lämpligt för industriellt byggande vilket innebär att det är lätt att tillverka byggdelar i fabrik. För det tredje är det ett material som bidrar med en bättre arbetsmiljö förde som arbetar med att uppföra byggnaden jämfört med vid uppförande av en byggnad av betong och stål. För det fjärde är det ett material som är lätt att kombinera med andra material och använda vid påbyggnader på grund av dess låga densitet. Den främsta anledningen till kunskapsbrister är begränsad erfarenhet att bygga flervåningshus i trä. Förslag på lösningar mot kunskapsbrister är att använda sig av aktiviteter som seminarium för att sprida kunskap inom ämnet, upprätta instruktioner och manualer vid användandet av nya byggmetoder. Dessutom är en lösning att bygga fler flervåningshus i trä för att ansamla erfarenhet och kunskap. Lösningar för att åtgärda fuktproblematik är att använda väderskydd på byggnaden, helklistrad plastfolie och tejp på bjälklaget samt vatten-dammsuga vid regn. Lösningar på akustikproblem är att installera installationsgolv eller installera ett tyngre övergolv med antingen betonggjutning eller spackel med stegljudsmatta. Om möjligt är väderskydd den mest effektiva åtgärden för att minska risken för fukt, dock är det en dyr lösning. Det finns dock andra åtgärder som inte är lika effektiva men billigare, som att använda plastfolie, presenningar och ställningar och tejp för att täcka bjälklag. Gällande akustiken har det dock det inte varit möjligt i denna studie att avgöra vilken akustisk lösningsom är att föredra. En drivkraft till att bygga flervåningshus i trä är att minska klimatpåverkan men för att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att inte hugga ner för mycket träd. Därmed kan en hybridstomme vara ett bra alternativ för framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)