Välkommen till biblioteket : En kvalitativ utvärdering av läsfrämjande verksamhet för förstaklassare

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Kerstin Ydrefors; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den här utvärderingen undersöker den läsfrämjande verksamheten Ettorna på Östersunds stadsbibliotek. Ettorna tar emot besök av förstaklassare med målet att välkomna dem till biblioteket. Syftet med utvärderingen är att undersöka främst barnens upplevelser av besöket och därigenom få en förståelse förom verksamheten verkar läsfrämjande. Syftet med utvärderingen är också att undersöka verksamhetens genomförande gentemot de mål verksamheten har och se om den skulle kunna förändras och/eller förbättras med hjälp av en utveckling av mål och styrning.Utvärderingen har genomförts genom observationer av tre besök, intervjuer med tolv av de barn som medverkat på besöken, intervjuer med de tre ansvariga lärarna för de aktuella besöken samt intervjuer med den ansvariga bibliotekarien. Resultaten av utvärderingen har visat att barnen och lärarna varit överens om vad som är positivt och negativt med besöket. De positiva minnena är främst kopplade till de stunder barnen själva har varit delaktiga samt faktumet att de får en bok med sig hem. De negativa upplevelserna kommer främst ifrån de tillfällen barnen inte får besöka de faktiska bibliotekslokalerna. Här pekar utvärderingen på en konkret förbättringsmöjlighet, då målet med besöket är att barnen ska känna sig välkomna och se bibliotekets möjligheter, något inte alla de deltagande barnen får uppleva idag då inte alla får gå in på det faktiska biblioteket. Det finns i dagsläget inget styrdokument för verksamheten, något som skulle kunna utgöra ytterligare en betydelsefull utvecklingsmöjlighet då man genom att ha nedskrivna mål avsevärt skulle kunna förbättra förutsättningarna för att vidareutveckla verksamheten. En ytterligare utveckling skulle kunna innebära att det som händer på besöken ses över, då de främst är inriktade på att medelst berättade anekdoter visa barnen varför man behöver kunna läsa och vad som händer om man inte kan läsa. Då målen med besöket är att välkomna barnen till biblioteket och att de ska tycka att det är en rolig plats skulle en utveckling som innebär att man flyttar fokus från läskunnandet till läsmöjligheterna, och därmed till det roliga med läsningen och med biblioteket, vara önskvärd. Det finns alltså klara förbättringsmöjligheter för en verksamhet som pågått på ungefär samma sätt väldigt länge men alltså ändå inte uppfyller de mål den har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)