Förskolebarns uttryck för matematik i leken : Handling, ord, symboler och bilder

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

Författare: Malin Krantz; Barbro Frisk; [2013]

Nyckelord: Matematik; förskola; lek;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken matematik förskolebarn uttrycker i leken samt vilket material som används när matematik uttrycks.          Frågeställningarna är vilken matematik förskolebarn uttrycker i den fria leken inomhus och vilket material förskolebarn använder när de uttrycker matematik. Arbetet är en kvalitativ studie och metoden som använts är observationer av barns lek inomhus på förskolan. Resultatet utgår från fem av Alan Bishops sex matematiska aktiviteter; räkna, lokalisera, mäta, konstruera och leka. Dessa fem aktiviteter är kopplade till förskolans läroplan. Studien har visat att barn uttrycker matematik i sin lek. Den matematik som framträdde mest var lokalisera och de vanligaste uttryckssätten barn använde var genom handling och ord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)