Ekofeministiska indikationer i biståndsarbetet i Afrika söder om Sahara

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Miljövetenskap

Sammanfattning: Kvinnor påverkas många gånger i större utsträckning av bristande tillgång på vatten och sanitet, både psykiskt och fysiskt, än män och de fattiga är särskilt utsatta. Att kvinnor påverkas mer än män beror på olika maktrelationer i samhället, dessa behöver medvetandegöras och explicitgöras för att åtgärda kvinnoförtryck. Då tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet och därmed också en internationell angelägenhet syftar denna studie till att granska internationella maktstrukturer som påverkar tillgången på vatten och sanitet för fattiga kvinnor i Afrika söder om Sahara. Ekofeminismen kombinerar feministiska ståndpunkter och miljöhänsyn därför kommer denna studie att undersöka vilken ekofeministiskt åsiktslinje som är den mest framträdande och vad detta kan innebär för kvinnorna i Sub-Sahara. Analysmetoden som används i denna studie bestod av en kombination av text- och innehållsanalys på fem jämställdhetsdokument som publicerats av Sveriges biståndsmyndighet, SIDA, för att se hur ekofeministiska åsiktlinjer visar sig. Studien visar att dualism, hierarki och dominanslogik förekommer i samtliga länder och att den andra ekofeministiska vågen är den mest förekommande, men detta är inte ett entydigt svar utan resultatet indikerar på att åsiktlinjerna även förekommer i kombination. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)