Barn som inte för möjlighet att växa upp

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Emma Lilja; Jenny Wallin; [2022-01-18]

Nyckelord: sjuksköterska; upplevelse; palliativ vård; barn;

Sammanfattning: Bakgrund: Att möta barnet och familjen när palliativ vård ges till barnet är en komplex situation då sjuksköterskan har i uppgift att vårda barnet och samtidigt finnas som stöd för hela familjen. Den palliativa vården till barn skiljer sig mot den palliativa vård som ges till vuxna, då barn till skillnad från vuxna fortfarande utvecklas vilket innebär att vården behöver anpassas utefter barnet och dess utveckling. När ett barn får palliativ vård uppstår mycket känslor hos alla inblandade. Precis som barnet och dennes familj påverkas sjuksköterskan emotionellt av situationen vilket många gånger resulterar i svårhanterliga situationer. Syftet: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser i mötet med barnet och familjen vid palliativ vård av barn. Metod: Studien utfördes som en strukturerad litteraturöversikt baserad på åtta kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar. Strukturerade sökningar utfördes i databaserna PubMed och CINAHL för att hitta relevanta artiklar. Resultat: Resultatet redovisas i fyra kategorier; emotionell påverkan, brist på kunskap, relationen med barnet och familjen samt kommunikation. I resultatet framkommer det att sjuksköterskan blir emotionellt påverkad i mötet med barnen och familjerna där en svårighet att behålla den professionella gränsen uppstår, då sjuksköterskan spenderar mycket tid med familjen där de kommer väldigt nära varandra. En brist på kunskap om palliativ vård till barn rapporteras från sjuksköterskorna, vilket bidrar till en försämrad omvårdnad där sjuksköterskorna upplever ett minskat självförtroende. Kommunikation anses vara viktigt och ligger som grund i hur sjuksköterskor bemöter familjen. Brist på kunskap och erfarenhet i kommunikation gjorde att sjuksköterskorna kände sig obekväma i mötet med familjen. Slutsats: Resultatet från de elva vetenskapliga artiklarna var mycket överensstämmande med varandra. Sjuksköterskorna beskrev både positiva och negativa upplevelser av att tillhandahålla palliativ vård till barn och stötta dennes familjen. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap och mer stöd i hanteringen av dessa komplexa situationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)