Anslutning av solcellspark till en mottagningsstation

Detta är en M1-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för anslutning av solcellspark utförs. Skara Energi AB ska utföra beredning för att ansluta en solcellspark till elnätet på uppdrag av en privat kund i Skara kommun. Enligt kundens önskemål ska två alternativ av solcellspark utredas: en mindre med 1,5 MW installerad effekt till mottagningsstationen södra (M2) och en större med 5 MW installerad effekt till mottagningsstationen norra (M1). Under examensarbetets gång har ett ental fältbesök utförts för att få en tydligare bild av förutsättningarna kring projektets område, samt för att kunna upptäcka problem och hinder som inte syns på kartorna. Med lämpliga val av väg för kabelförläggning kan hinder och problem undvikas i hög grad, dock kräver projektet styrd borrning på fyra platser där vägar korsas. Projektet omfattar 900 meter kabelförläggning vid den mindre solcellsparken och byggande av ett kopplingsskåp för att skarva kablarna. För den större solcellspark förläggs kablar på två platser, där den ena sträcker sig från M1 till en befintlig kopplingskiosk ca 2 km västerut. Den andra kabeln schaktas ca 1 km norrut från solcellsparken till en befintlig kabel. En preliminär P2-kalkyl har utförts som visar en kostnad för den mindre parken på cirka 2,95 miljoner kronor, och för den större parken på cirka 5,35 miljoner kronor, men priset kommer att ändras i framtiden på grund av inflationen. Kostnaden har beräknats med användning av EBR 2020.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)