Protagonist och antagonist : En läromedelsanalys av hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i läroböcker i religionskunskap för gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

Sammanfattning: Vad som inspirerade mig till att skriva denna studie var påve Franciskus besök i Lund och Malmö den 31 oktober 2016 i samband med det gemensamma luthersk-katolska uppmärksammandet av 500 års minnet av reformationen. Syftet med min studie är att undersöka hur reformationen och den katolska kyrkan skildras i sex stycken läroböcker i religionskunskap för gymnasiet och hur skildringarna förhåller sig objektivt i enlighet med skolans läroplan. För analysen av läroböckerna har jag använt mig av en kvalitativ textanalys. Mitt förväntade resultat var att skildringen av reformationen skulle ha en lutherskt präglad syn på konflikten och dess konsekvenser och att jag skulle finna objektivitetsbrister i skildringen av reformationen. Studiens resultat styrker min hypotes då Martin Luther och den lutherska reformationen utgjorde det övervägande utrymmet i alla läroböcker förutom en samt att den katolska reformationen endast skildras i en av de sex läroböckerna. Av de undersökta läroböckerna bedöms endast en som objektiv i förhållande till läroplanen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)