Let it grow! How Malmö municipality can help urban agriculture support the transition to a sustainable city.

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/LUCSUS

Sammanfattning: En ökande migration till städer har lett till erkännandet av behovet av att konceptualisera urbana hållbarhetsstrategier. Dessa strategier utvecklas kontextuellt enligt stadens behov. Malmö stad är känd för att fastställa ambitiösa hållbara utvecklingsmål och strategier. Mat är ett viktigt element för att möta dessa mål, och det urbana jordbruket med dess multifunktionalitet har mycket att erbjuda. Uppställningen syftar på att undersöka bidrag från urbana jordbruk för att främja hållbarhet i Malmö och undersöka hur kommunen kan stödja utvecklingen av urbant jordbruk utöver som en nisch. För att uppnå detta har analysdokument av policyer och föreskrifter angående urbant jordbruk genomförts. Även halvstrukturerade intervjuer med relevanta utövare av urbant jordbruk utövare och tjänstemän i kommunen genomfördes. Resultaten identifierade ekonomiska, sociala, kulturella och miljöbidrag från urbant jordbruk till stadshållbarheten i Malmö. Bekymmer angående varaktigheten av urbana jordbruksprojekt har etablerats som det centrala temat. Brist på tillgång till långfristig finansiering och markanvändningsavtal skapar osäkerhet om framtiden av dessa projekt. Det är förbjudet att generera vinst på urbant jordbruk på offentliga marker då det måste följa kommunens föreskrifter. Medans kommunen föredrar en bottom-up-strategi för att säkerställa projektets långsiktiga överlevnad, förväntar vissa föreningar på allmän mark sig att få mer stöd därför att de är oförmögen att ekonomiskt uppehålla sig. Det hoppas att den nybildade paraplyföreningen STAM hjälper till att lindra dessa problem genom att effektivisera kommunikationen mellan kommunen och föreningar avseende urbant jordbruk. Trots att Malmö kommun är investerad och stöder urbana jordbruksprojekt behöver man legitimera och institutionalisera urbana jordbruksprojekt. Det behöver innefattas i policyn för att maximera sina bidrag till stadshållbarheten genom att säkerställa dess varaktighet. Nyckelord: urbant jordbruk, stadsodling, styrelse, urban hållbarhet, jordbruksprojekt, finansiering, Malmö

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)