Belysning av sjuksköterskors och patienters erfarenheter av omvårdnaden efter ett parasuicid

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Syftet med litteraturstudien är att belysa sjuksköterskors och patienters erfarenheter av omvårdnaden efter ett parasuicid. Uppföljningsstudier har visat att en del av de personer som har gjort ett parasuicid har under de närmaste tio åren fullbordat ett suicid, varav hälften gör det inom ett år. I litteraturstudien analyserades och kvalitetsgranskades åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att de suicidnära patienterna kunde få snabba förändringar av känslor, vilket kunde leda till impulsiva reaktioner efter ett parasuicid. Patienterna behövde en trygg och säker miljö för att återhämtningen skulle underlättas. Sjuksköterskorna ansåg att de behövde mer utbildning och ett bra teamarbete för att kunna ge specifik omvårdnad. Det var även viktigt att sjuksköterskan hade en terapeutisk relation med patienterna och bemötte dem med positiva attityder, acceptans och empati. Sjuksköterskans kliniska kunskap behöver ständigt utvecklas för att kunna möta den suicidnära patientens omvårdnadsbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)