”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. Jag använde mig av en kvalitativ metod där empirin analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys. Vidare använde jag mig av socialkonstruktivistiska perspektiv rörande heteronormativitet och sexualitet, queerteori, Judith Butlers teoretiska ramverk angående kön, genus och identitetens subversion, i syfte att fördjupa förståelsen av empirin. Min studie visade att den icke-heterosexuella kvinnan ofta konstruerades genom politiska, heteronormativa, patriarkala diskurser samt att icke-heterosexuella kvinnor i grupp betraktades som sektanhängare, där den icke-heterosexuella kvinnans världsbild var skev och inskränkt. Jag kom fram till att de diskurser som kom att påverka bilden av den icke-heterosexuella kvinnan främst bottnade i att hon sattes i relation till en heterosexuell och mansdominerande matris, där hennes icke-heterosexualitet var acceptabel om det skedde på den manliga hegemonins villkor. Empirin uttryckte också att den icke-heterosexuella kvinnan inte skulle ha politiska rättigheter då hennes syn på omvärlden, relationer och sexuella praktiker inte legitimerades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)