-Dom vuxna bestämmer ju, det är svårt att förklara.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Syftet med studien är att ta reda på om eleverna ges inflytande och delaktighet på fritidshemmet och att undersöka hur eleverna får möjlighet till att påverka. Genom våra kvalitativa semistrukturerade intervjuer har vi bearbetat materialet, analyserat med teori som utgår ifrån barndomssociologin och de teoretiska begreppen aktörskap, makt och barns perspektiv. Resultatet vi kom fram till är att eleverna känner att de har möjlighet till inflytande och delaktighet, men att det yttersta beslutsfattandet ligger hos pedagogerna. Det sker ett samspel mellan eleverna och pedagogerna som gör att eleverna har förståelse men samtidigt förhåller de sig till de outtalade normer och ramar som finns i verksamheten. Således blir elevernas aktörskap och aktiva handlingar till stor del att välja mellan alternativ och innehåll i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)