Anknytning mellan barn och föräldrar : Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: BHV-sjuksköterskor arbetar med föräldrastöd på BVC. Det innefattar att bedöma samt stödja anknytning mellan barn och föräldrar. BHV-sjuksköterskor saknar kunskap om anknytning och önskar veta mer. Behov av bedömningsverktyg för anknytning finns. Syfte: Att belysa barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter av att bedöma samt stödja anknytning mellan barn och föräldrar. Metod: Semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats. Datamaterialet består av 12 stycken individuella intervjuer med barnhälsovårdssjuksköterskor på barnavårdscentraler. Resultat: BHV-sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma och stödja anknytning mellan barn och föräldrar är att ha förutsättningar som möjliggör informationsinsamling och vägledning. Detta beskrivs som att ha förutsättningar i arbetet, att samla information och att vägleda föräldrar. Slutsats: BHV-sjuksköterskor förstår anknytning som ett samspel, en relation mellan föräldrar och barn. Genom utbildning, arbetslivserfarenhet samt personlig erfarenhet får de sin kunskap av bedömning samt till stöd av anknytning. Bedömning sker genom observation av familjen och genom att utforska föräldrars hälsa och bakgrund. Stöd ges genom att uppmärksamma samspelet mellan föräldrar och barn, genom att upplysa föräldrar, vara tillgängliga för föräldrarna samt genom samarbete med andra professioner. Bedömningar genomförs på hela befolkningen men under rådande resursbrist kan misstag begås. Möjligen skulle ett standardiserat arbetssätt hjälpa BHV-sjuksköterskor i deras arbete med att bedöma och stödja anknytning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)