Försörjning av vitamin E hos mjölkkor i ekologisk produktion

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Författare: Sofia Sjöberg; [2005]

Nyckelord: ko; kor; vitamin E; ekologisk produktion;

Sammanfattning: I Augusti 2000 beslutades att användandet av syntetiska vitaminer inte längre tillåts som tillskott i foderstaten till ekologiska mjölkkor. En generell dispens gäller i hela EU t.o.m. december 2005. Mer forskningsresultat, som kan visa på möjligheter att tillgodose idisslarnas vitaminbehov utan syntetiska vitaminer, är nödvändiga för att kunna ta ett korrekt politiskt beslut om ev. fortsatt dispens. I norra Europa har korna en kort betessäsong. Det är därför vanligt att lantbrukare tillsätter syntetiska vitaminer i foderstaten till sina kor. Detta för att korna skall klara att producera mycket mjölk och samtidigt hålla sig friska. Syftet med den här studien var att se om ekologiska svenska mjölkkor kan tillgodogöra sitt behov av vitaminer genom två laktationer utan tillsats av syntetiska vitaminer. Det här examensarbetet är en sammanfattning över första året och de flesta kors första laktation i försöket. Det innefattar endast vitamin E. De viktigaste vitaminerna till mjölkkor är de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Vitamin A, D och E är viktigast att beakta eftersom kon själv tillgodogör sitt behov av vitamin K och de vattenlösliga vitaminerna C och B. Vitamin E är en viktig komponent i alla celler och fungerar som en antioxidant. Det skyddar cellernas membran mot oxidering. Saknad av vitamin E har resulterat i ökad frekvens av fertilitets- och produktionssjukdomar, t.ex. mastit. Studien är utförd på 50 mjölkkor vilka delades in i två grupper. En kontrollgrupp (MV) som fick syntetiska vitaminer och försöksgruppen (UV) som inte fick något tillskott av syntetiska vitaminer. Registreringar gjordes varannan vecka under de tre första månaderna i laktationen, därefter en gång per månad, från provmjölkningsresultat. Sex blodprov och sex mjölkprover togs på alla kor vid olika tidpunkter i laktationen och analyserades på vitamininnehåll. Registreringar fördes även på hälsa. Allt foder analyserades på vitamin och övrigt näringsinnehåll. Korna vägdes och hullbedömdes också varje månad. Registreringarna gjordes för att se om de två grupperna skilde sig åt med avseende på mjölkavkastning, mjölksammansättning, och vitamininnehållet i blod och mjölk, vilka även bearbetades statistiskt, samt med avseende på, hälsa, fertilitet, vikt och hull samt lukt och smak på mjölken. Data för vitamininnehåll i plasma och mjölk samt mjölkproduktionsdata bearbetades statistiskt med variansanalys genom att använda Proc GLM i SAS. Den statistiska modellen inkluderade behandling och ko-par. Resultat med ett P-värde mindre än 0,05 betraktades som signifikant. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna. Korna som utfodrades utan syntetiska vitaminer hade bättre hälsa baserad på veterinärdata och bättre fertilitet än gruppen som fick tillskott. Dessa data bearbetades inte statistiskt. Dessa resultat är preliminära men visar att dessa kor kan tillgodogöra sitt behov av vitamin E via fodret utan tillsats av syntetiska vitaminer. Resultaten baseras dock på en relativt kort period och på ett begränsat antal djur. Resultat efter två hela laktationer behövs för att kunna bedöma om syntetiskt vitamin är ett nödvändigt tillskott till ekologiska mjölkkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)