Den välutbildade och erfarna företagaren : Myt eller sanning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: Den välutbildade och erfarna företagaren – Myt eller sanning? Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Johan Lindberg & Andreas Toresson Handledare: Lars Ekstrand Datum: 2014 – maj Syfte: Många företag föds årligen, men endast en del av dessa blir framgångsrika och cirka en tredjedel av företagen har lagts ner inom en treårsperiod. Därför var intresset att undersöka varför vissa företag blir framgångsrika. Detta med hjälp av tre faktorer som kan anses påverka hur framgångsrikt ett företag blir. Dessa faktorer var utbildningsnivå, tidigare erfarenhet och uppstartsmotiv hos företagsgrundaren. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan dessa faktorer och ställa dem mot nystartade företags framgång. Metod: En enkätundersökning av kvantitativ karaktär har genomförts för att analysera vikten av de faktorer studien tar fasta på. Urvalet var egenföretagare från vars verksamhet startades upp under år 2012. Studien bygger på 95 respondenters svar på enkätundersökningen. Svaren har sedan sammanställts i diagram för att göra en jämförelse mellan de tre faktorerna och två indikatorer som tyder på framgång: omsättning och antal anställda. Dessa har sedan analyserats med hjälp kontingenstabeller. Resultat & slutsats: Studiens resultat visar att tidigare erfarenhet av den bransch man verkar inom har positiv påverkan på både företagets omsättning och antal anställda. Dessutom visar studien att de företagsgrundare vars uppstartsmotiv är baserade på självförverkligande, att få vara sin egen och att få förverkliga sina idéer tydligt tenderar att bli mer framgångsrika än de vars uppstartsmotiv är rent ekonomiska. Studiens resultat visar också att 9 % av respondenterna anser att utbildning kan medföra nackdelar för företagsgrundaren. Dessutom anser 75,8% att utbildning inte är av större vikt vid start av eget företag. Förslag till fortsatt forskning: Studien har genomförts på ett begränsat antal företagare i specifika delar av Sverige. Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att genomföra en större empirisk undersökning för att kunna generella resultatet över ett större geografiskt område. Denna studie har ej riktat sig mot företagare vars företag gått i konkurs och därför vore en vidare forskning, med denna grupp medräknat i urvalet, intressant för att få en större inblick i vad som gör ett företag framgångsrikt eller inte. Uppsatsens bidrag: Uppsatsen resulterar i en ökad förståelse för hur variablerna utbildning, erfarenhet och uppstartsmotiv påverkar sannolikheten att uppnå framgång. Resultatet kan användas av och vara till nytta för blivande nyföretagare. Studiens resultat lyfter en intressant syn Examensarbete, C-uppsats, 15 hp Företagsekonomi Examensarbete i företagsekonomi Ekonomprogrammet   3  på huruvida utbildning främjar företagande eller inte samt ger en inblick i vikten av uppstartsmotiv och tidigare erfarenhet för framgångsrikt företagande. Nyckelord: Egenföretagare, framgångsrikt företagande, framgångsfaktorer, företagsstart, utbildning, erfarenhet, uppstartsmotiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)