Uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö ur elevperspektiv : Lärande och motivation

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur gymnasieelever uppfattar vilken betydelse undervisning i utomhusmiljö har för deras lärande och motivation. Genom att synliggöra variation i uppfattningar av undervisning i utomhusmiljö skulle det skapas förståelse för elevperspektivet i anslutning till frågor kring alternativa undervisningsmetoder som denna undervisningsform är. Metod: Uppsatsen har inspirerats av fenomenografisk ansats som syftar till att belysa variation av uppfattningar som kan finnas i en viss grupp. Uppsatsen bygger på empiriska data som insamlats genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med fem respondenter, tre flickor och två pojkar, från årkurs ett på gymnasiets naturvetenskapliga program. Datamaterialet kategoriserades sedan med hjälp av fenomenografisk analys i syfte att hitta likheter och skillnader mellan elevers uppfattningar. Empiriska studien kopplades samman med litteratur, tidigare forskning och teorier som berörde fenomenet. Resultat: Resultat av undersökningen visar att undervisning i utomhusmiljö uppskattas av intervjuade elever. Eleverna ser möjligheter med undervisning i utomhusmiljö såsom fördjupade ämneskunskaper i biologi, bättre samarbete och sammanhållning bland elever, ökat lärande och motivation samt social utveckling och ökat fysisk aktivitet. De lär sig genom olika sinnen, genom verklighetsanknytning, Likväl visar studien negativa aspekter med undervisning i utomhusmiljö där lärarens kompetens kan vara en begränsning. Elevernas utsagor omfattas av tre beskrivningskategorier vilka utgör en variation av uppfattningar av vad undervisning i utomhusmiljö är. Dessa tre beskrivningskategorier utgör studiens utfallsrum och kan ses som svar på studiens frågeställningar. Slutsats: Slutsatsen utifrån studiens resultat är att utomhusmiljö har betydelse för elevers motivation och lärande då den medför en möjlighet till att samtliga sinnen stimuleras vilket gör att elever kan uppleva med hela kroppen och därmed förstå bättre det som de ska lära sig. Slutsatsen är även att undervisning i utomhusmiljö kan användas i gymnasieskolan som ett lärande komplement till klassrumsundervisning och ett sätt för gymnasielärarna att variera undervisning och därigenom motivera elever. Didaktiska implikationer: De positiva aspekterna som lyfts fram kan ha en betydelse för gymnasieskolan eftersom det leder till att undervisning i utomhusmiljö kan förstärka undervisningen i biologi då den erbjuder möjligheter till ett varierat undervisningsinnehåll. Förhoppningsvis kan studiens resultat öppna upp för gymnasielärare att fundera över att välja att använda utomhusmiljö som ett komplement till undervisning i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)