AI-teknikens påverkan i logistikbranschen: En studie om resurseffektivitet, hållbarhet & värdeskapande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syftet med studien var att öka förståelsen för hur AI-teknik kan bidra till ökad resurseffektivitet och hållbarhet inom logistikbranschen. För att besvara syftet formuleras frågeställningen: Hur arbetar företag med AI-teknik för att uppnå ökad resurseffektivitet och hållbarhet i logistikbranschen? För att undersöka detta valdes en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Vi utförde sju intervjuer med sex olika bolag i logistikbranschen. Det presenterades vad artificiell intelligens (AI) är, samt vad tidigare forskning kring ämnet har studerat och kommit fram till. Utifrån tidigare forskning presenterades också ett teoretiskt ramverk som användes för att behandla det empiriska materialet innefattande tjänstelogik, värdeskapande, hållbarhet och CSR-arbete. I studien analyserades sedan det framtagna empiriska materialet utifrån teman; värdeskapande, value in use, värdesamskapande och resursintegrering. Det drogs huvudsakligen två slutsatser i studien. Den första är att tjänstelogiskt perspektiv är ett krav för att lyckas skapa värde med AI-teknik inom logistikbranschen då företagen behöver veta kundernas behov vid utvecklingen av AI-tekniken. Den andra slutsatsen som drogs var att det finns en oro hos vissa företag att AI-teknik inte kan tillfredsställa kundernas behov, och även detta grundar sig i det tjänstelogiska perspektivet då kunden sätts i centrum. I diskussionen problematiseras huvudsakligen den sistnämnda slutsatsen att oron eventuellt kan vara att släppa iväg kontrollen till en AI, istället för en oro över om kundens behov tillfredsställs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)