Teknologianalys förbränningsmotorer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Jens Pohjanen; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Dieselmotorn har varit, och är fortfarande, den vanligaste motortypen för tunga

militära fordon, däribland Stridsfordon 90 [CV 90). Detta beror på att dieselmotorn är

en allmänt välanvänd, välbeprövad och pålitlig motor med relativt låg

bränsleförbrukning och hög verkningsgrad. Eftersom diesel framställs ur råolja som är

ett fossilt bränsle så är det nödvändigt att inom en viss framtid ersätta dieselmotorn

med en annan motortyp eller ett annat bränsle. Denna rapport är en sammanställning

av en studie som gjorts med avseende på dessa faktorer. Olika alternativ har studerats

huruvida de är lämpliga som framtida ersättare för dagens dieselmotor. Bland dessa

alternativ finns bl.a. stirlingmotor, gasturbin, bränslecell, alternativa bränslen med

mera. För- och nackdelar har lagts fram för varje alternativ och utifrån dessa har en

slutsats dragits och ett av alternativen är mer lämpligt än de andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)