Lokaliseringsbeslut vid outsourcing av produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Problem Etiketterna i dina plagg avslöjar säkerligen att de flesta av dina kläder har producerats i Asien. En region där flertalet företag outsourcar sina mest arbetsintensiva delar för att göra kostnadsbesparingar. Inom en snar framtid kan dock fler europeiska länder komma att synas på etiketterna. Textilföretagens intresse för omlokalisering av produktion ökar och lokaliseringsbeslut har blivit ett alltmer strategiskt val. Många lokaliseringsbeslut börjar däremot i fel ände med leverantörsutvärderingar, vilket leder till att företag förbiser en del problem som kan uppstå vid outsourcing av produktion. En lösning på problemet är att använda en mer generell analys som ger en djupare bild av marknaden inför ett lokaliseringsbeslut. Det finns till exempel ett stort antal kvalitativa faktorer som ett företag bör ta hänsyn till innan ett slutgiltigt beslut tas. Faktorer som i detta arbete undersöks i relation till Ukraina.Syfte Genom att studera plats-specifika faktorer i Ukraina undersöker studien hur en kvalitativ analys kan ha en inverkan på lokaliseringsbeslut av textil produktion.Metod Utgångspunkten för arbetet har varit en fallstudiedesign där en semi-strukturerad intervju med ett svenskt textilföretag har genomförts. Vidare har en skrivbordsundersökning använts för att samla in empirisk data genom till exempel rapporter, statistik och organisationsdokument.Slutsats Resultatet visar på att det finns en stor del kvalitativa faktorer som kan ha en inverkan på ett lokaliseringsbeslut i samband med utvärdering av attraktiva produktionsländer. En del faktorer beaktas inte vid lokaliseringsbeslut idag, men vår studie visar på att det finns fler faktorer som bör beaktas för att undvika oförutsedda problem.Nyckelord: Ukraina,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)