Mammors upplevelser av att avsluta eller komplettera amningen innan barnet är sex månader

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Amningsfrekvensen i Sverige är sjunkande och den sjunker i takt med barnets ålder. Rekommendationerna från WHO är att helamma sitt barn i sex månader. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur mammor upplever att inte helamma sitt barn i sex månader. En kvalitativ intervjustudie har genomförts med 12 mammor. En kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera materialet. Resultatet indikerade att amningsfrågan framkallade många känslor och var tätt förknippad med mammornas upplevelser av sitt moderskap. Mammorna hade en stark önskan att kunna amma. Att inte kunna amma medförde dåligt samvete och dessa känslor fanns kvar även efter avslutad amning. Mammorna i studien uttryckte osäkerhet då de inte hade kontroll över mängden bröstmjölk som barnet fick i sig. Bekräftelse och stöd var betydelsefulla delar i amningsprocessen. Slutsatsen är att de ammande mammorna efterlyser ett inkännande förhållningssätt vid amningsrådgivning och att amningsrådgivaren har förståelse för känsligheten kring amning. Det föreligger ett stort behov av stöd och bekräftelse hos mammorna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)