Apputveckling för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Dagens barn växer upp i ett samhälle där tekniker som pekskärmar, pekplattor och mobiltelefoner finns överallt och har blivit en del av vår vardag. Detta medför en ökad användning av appar utformade för dessa enheter och det finns således en intressant aspekt ur ett utvecklingsperspektiv samt hur man bör gå till väga för att på bästa sätt skapa appar ämnade för barn. Syftet med denna studie är att undersöka generella designprinciper som applikationsutvecklare använder vid utveckling av appar för barn som slutanvändare och därtill undersöka hur dessa appar tilltalar och underlättar barns handhavande och interaktion. Detta har lett oss fram till vår frågeställning: Hur förhåller sig utvecklare till generella designprinciper vid skapandet av appar ämnade för barn? Utifrån denna frågeställning undersökte vi relevant forskning inom området för att kunna ta fram ett antal generella designprinciper vid apputveckling samt ta reda på vad som är viktigt att ha i åtanke när man skapar appar för barn. För att få svar på frågeställningen genomförde vi en kvalitativ intervjustudie med professionella apputvecklare som utvecklar barnappar för att få deras syn på generella designprinciper. Slutsatserna av vår studie pekar på att de utvecklare vi har intervjuat förhåller sig positivt till de valda generella designprinciperna, men det är inte så att de följer dem som någon slags mall eller manual för hur man designar appar för barn. Dessutom har vi utifrån de genomförda intervjuerna med utvecklarna fått upp ögonen för nya aspekter gällande utveckling av appar för barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)