Kanon är kanon! - eller? : En undersökning om den västerländska kanon kan fungera inkluderande i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Författare: Johanna Hultegård; Annie Sundling; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens svenskundervisning står kanoniserade verk för en stor del av det stoff som används. Under många år har dock detta varit en omdiskuterad fråga och åsikterna har gått isär om huruvida den västerländska kanon bör användas i skolan och på vilket sätt. Vissa forskare menar att den västerländska kanon bör undervisas till eleverna eftersom den ger alla elever en gemensam referensram och tillgång till ett kulturellt kapital. Den västerländska kanon kan också användas inkluderande i skolundervisningen eftersom den ger eleverna ett historiskt perspektiv och ger dem insikt om andra människors situationer vilka de kan relatera till deras egen samtid. Andra forskare menar att kanoniserad litteratur är exkluderande dels genom att litteraturen är äldre och därmed inte har någon relevans för eleverna och dels för att den västerländska kanon är baserad på exkluderande urvalskriterier. Utifrån ett inkluderingsperspektiv och med grund i läroplanen och skollagen ska eleverna få en likvärdig utbildning. Detta går genom ett inkluderande klassrumsarbete att ge eleverna både genom klassikerläsning och läsning av annan litteratur. En blandning av kanoniserad litteratur och icke-kanoniserad litteratur kan användas i litteraturundervisningen och förenas genom den didaktiska frågan hur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)