Existentiell kommunikation mellan sjuksköterskan och närstående inom palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund Inom palliativ vård är en av hörnstenarna närståendestöd. Sjuksköterskans roll äratt stötta, informera och svara på närståendes frågor och funderingar. Kommunikation ochrelation är ytterligare en hörnsten, som anses som en självklarhet. Sjuksköterskan ska intebara utifrån sin kunskap kunna svara på medicinska frågor, utan även möta de närstående isina existentiella frågor. Forskning idag visar på att detta är ett komplext ämne som kräverutbildning och erfarenhet. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva den existentiellakommunikationen mellan sjuksköterskan och de närstående inom palliativ vård. MetodArbetet baseras på en allmän litteraturöversikt där artiklar valts genom sökningar idatabaserna Cinahl, Pubmed och Scopus. Arbetet innefattar nio artiklar, där sex var avkvalitativ metod och tre av kvantitativ metod. En av artiklarna lades till i efterhand med hjälpav en sekundärsökning. Alla artiklar granskades enligt Fribergs granskningsmallar. ResultatEfter analysen av artiklarna framkom ett huvudtema; Kommunikationsstrategier med tresubteman; Andlig omvårdnad, Relationsbyggande och Samtalstekniker. SlutsatsLitteraturstudien visar att en god existentiell kommunikation mellan sjuksköterskan och denärstående bygger på Andlig omvårdnad, Relationsbyggande och Samtalsteknik. Pågrundutbildningsnivå behövs fördjupade kunskaper inom ämnet och litteraturstudien bekräftaratt det finns behov av mer forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)