Samma rätt men inte samma möjlighet - En kritisk granskning avseende kvinnliga människohandelsoffers möjligheter att beviljas uppehållstillstånd i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Människohandel för sexuella ändamål är ett stort problem i diskursen om mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan könen. Det är framförallt kvinnor och flickor som faller offer för denna typ av brottslighet. Offren kan fly sina förövare på eget initiativ, eller som en del av människohandlarnas verksamhet förflyttas till ett annat land. I hopp om att erhålla skydd och kunna påbörja ett nytt liv kan de följaktligen välja att söka asyl i dessa länder. Prövningen av människohandelsoffers skyddsbehov kan ur ett genusperspektiv dock anses problematisk, både vid tolkning och tillämpning av lagen. Uppsatsen belyser avsaknaden av kunskap och förståelse för mäns våld mot kvinnor, i form av sexuell exploatering, som könsrelaterad förföljelse. Migrationsrätten har kritiserats för att utgå från manliga erfarenheter i bedömningen om flyktingskap och skyddsbehov där könsrelaterad förföljelse relateras till en manlig norm. Mot bakgrund av migrationsrättens jämställdhetsproblematik, och utifrån ett kritiskt genusperspektiv, analyseras ett antal uppehållstillståndsmål från svenska förvaltningsrätter. Människohandel utgör ett mycket komplext trångmål där olika åtgärder vidtas för att få bukt med problemet. Uppsatsen tar upp två perspektiv på människohandel för sexuella ändamål som är aktuella i den svenska debatten: migrations- och lagföringsperspektivet. Syftet med detta är att belysa vilka intressen som anses skyddsvärda i dagens lagstiftning och hur dessa prioriteringar påverkar de faktiska offren. Det har gjorts mycket för att höja kvinnors ställning, både globalt och nationellt. Uppsatsen sammanfattas emellertid med att det krävs ytterligare åtgärder för att kvinnor, särskilt de som blivit utsatta för människohandel för sexuella ändamål, ska tillerkännas ett fullgott skydd inom migrationsrätten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)