"Hela sjukhusyrket är ju ett konstant lärande" - En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskornas upplevelser av lärande, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Emelie Jansson; Evelina Kemppainen; [2016-07-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur sjuksköterskor upplever sitt lärande i relation till den egna arbetsmiljön med fokus på hälsofrämjande arbete. Samtidigt undersöks hur sjuksköterskors arbetsmiljö påverkar lärandet och hälsofrämjande arbete. Genom att studien syftar till att få en bredare förståelse för sjuksköterskors upplevelser har studien utgått från en fenomenologisk ansats.Teori: Studiens resultat analyserades och tolkades utifrån lärandets tre dimensioner (Illeris, 2011, 2015) samt tolkades utifrån sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö, 2011, 2012, 2015). Lärandets tre dimensioner; innehåll, drivkraft och samspel gjorde det möjligt att strukturera resultatet och få en djupare förståelse för sjuksköterskornas lärosituation. Det sociokulturella perspektivet gav en förståelse för hur sjuksköterskorna lär sig i samspel med fysiska och intellektuella redskap. Metod: I den föreliggande studien tillämpades kvalitativa intervjuer utifrån en fenomenologisk ansats med sex legitimerade sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera det insamlade datamaterialet.Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever arbetsmiljön som generellt god, men att det förekommer tidsbrist, hög arbetsbelastning och stress. Att ständigt lära sig och utvecklas ses som en självklar del i yrket. Lärandet sker främst i samspel där sjuksköterskornas meningsskapande och intresse för yrket är betydelsefullt. Studien visar på ett samband mellan arbetsmiljö och lärande, där förutsättningar i arbetsmiljön påverkar sjuksköterskornas möjligheter till lärande och hälsofrämjande arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)