Utredning av kyleffektfördelning i kylrum : En analys av kyleffektbehov samt förlustfaktorer gällande två kylrum för livsmedel

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Denna studie är utförd på uppdrag av DGL AB. Syftet var att utreda varför temperaturen inte sjunker till önskad nivå i två olika kylrum vilka används för nedkylning och förvaring av färdigförpackade livsmedel. Arbetet genomfördes med hjälp av förlustberäkningar samt temperaturmätningar för att kunna identifiera och uppskatta storlek samt procentuella skillnader på olika förlustfaktorer. Praktiska mätningar på plats utgjorde underlag för de resultat som redovisas i arbetet. Kyleffektbehov har beräknats och baserats på företagets maximala produktion av färdig vara per dygn. I resultaten framkom att kylmaskinens effekt var väl dimensionerad men att kylelementens kapacitet i kylrummen var för låg med tanke på mängden förluster. Studien resulterade i förslag på minskning av transmissionsförluster genom isolering av väggar och tak i respektive kylrum samt även isolering av kylvattentanken belägen i kylrum 2. Rengöring av kylelementens flänsar, komplettering eller byte till andra mer effektavgivande kylelement var ytterligare förslag på åtgärder.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)