Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. Tjejer hade signifikant lägre självmedkänsla än killar, även inom självmedkänslans komponenter snäll mot sig själv, självdömande, isolering, mindfulness och överidentifiering. Killarna skattade signifikant högre grad av otrygg-undvikande anknytningsstil medan tjejerna skattade högre grad av otrygg-ambivalent och otrygg-rädd anknytningsstil. Självmedkänsla var positivt associerad med trygg anknytningsstil och negativt associerad med otrygg-rädd anknytningsstil för killar och även negativt associerad med otrygg-ambivalent anknytningsstil för bägge könen. Anknytningsstil predicerade självmedkänsla oavsett kön via trygg, otrygg-ambivalent och otrygg-rädd anknytningsstil. Forskning framöver kan inventera och stärka anknytningstrygghet respektive självmedkänsla hos ungdomar för att främja deras välmående och relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)