Att förlösa ett dödfött barn - Barnmorskans upplevelse av att vårda föräldrar i samband med förlossning vid antepartal intrauterin fosterdöd

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Socialstyrelsen förväntar att en ökning av intrauterin fosterdöd kommer inträffa med anledning av att förstföderskor idag är äldre. En ökning innebär att barnmorskor kommer att ta hand om fler föräldrar som förlorat sitt barn före födelsen. Syfte: Att belysa barnmorskors upplevelse av att vårda föräldrar i samband med förlossning vid antepartal intrauterin fosterdöd. Metod: Studien byggde på en kvalitativ ansats. Datainsamlingen uppnåddes genom att 12 barnmorskor intervjuades. Databearbetningen grundade sig på Burnards kvalitativa innehållsanalys. Resultat: Fyra kategorier påträffades; att bli emotionellt berörd, att vara professionell, att ha en grundläggande trygghet samt att själv behöva stöd. Barnmorskorna upplevde att vårdandet av föräldrar i samband med intrauterin fosterdöd var känslofyllt och att förmågan att erbjuda ett professionellt omhändertagande var begränsad på grund av den gemensamma sorgen som förelåg. Barnmorskorna upplevde även ett behov av ökat stöd. Konklusion: Studien fastställer att barnmorskor behöver ökat stöd för att kunna erbjuda ett professionellt bemötande till drabbade föräldrapar men även för barnmorskans egen bearbetning och återhämtning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)