Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

Sammanfattning: Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. Tillgänglighet till attraktiv tätortsnära natur lyfts som en viktig aspekt i Mål för friluftslivspolitiken för att stödja och främja människors möjlighet att ta del av naturen. Tillgänglighet kan förutom den geografiska och fysiska aspekten där närhet till områden avgör vilken grad dessa används, även omfatta huruvida invånare uppskattar och känner en mental tillgänglighet till platsen.Invånare i Göteborgs stad har god tillgång till ett utbud av naturområden, samtidigt krävs en planering med avseende till en fortsatt trend av befolkningsökning som förväntas ske. Göteborgs stad (2014a) har antagit en förtätningsstrategi av stadens bebyggda struktur, där det även uttrycks ambitioner kring att skapa närhet till naturområden i staden. Det är därför av intresse att belysa användningen av naturområden i Göteborg genom att bidra med kunskap kring resor till och vilka värden som uppskattas av stadens invånare, samt eventuella hinder för friluftsutövning i naturområdena. För att undersöka detta har en internetbaserad enkätundersökning utförts med syfte att få en bred bild av invånarnas perspektiv. Enkäten distribuerades via Facebooksidor för specifika bostadsområden, antalet svarande var 407 personer.Resultatet visar att en majoritet av de svarande använder det naturområde som finns närmast bostaden. De som väljer att använda ett annat naturområde än det närmaste verkar drivas mer av preferenser, där en stor del menar att det nära naturområdet har alldeles för mycket människor och att det är för litet. Respondenterna i undersökningen verkar främst föredra en vildvuxen och orörd natur i det naturområde de oftast besöker. Den oftastUppsats/Examensarbete:15 högskolepoängNivå:KandidatexamenKurs:KGG310 Samhällsvetenskapligt miljövetarprogramTermin/år:VT2019Handledare:Ana Gil SoláExaminator:Bertil VilhelmssonNyckelord:Tillgänglighet, Tätortsnära natur, Hållbar tillgänglighet, Naturområden, Tidsgeografi, Urbaniseringanvända transportsättet till de naturområden som oftast besöks är gång, vilket indikerar på naturområden i Göteborg kan nås med hållbara transportmetoder. Resultatet visar att i takt med ett ökat avstånd till området, ökar också användningen av bil som färdmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)