Logistikens kritiska roll i byggprojekt - En fallstudie om betonggjutningsarbetet på Nya Kungälvs sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elin Jacobsson; Johanna Sandberg; [2018-09-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Logistikarbetet inom byggbranschen är en stor utmaning då förutsättningarna kontinuerligtförändras och varje projekt är unikt. Ihop med detta är branschen dessutom känd för attutsättas för många säkerhetsrisker. Rapporten har därför sin utgångspunkt i att undersöka vadsom är problematiskt angående logistikens roll i arbetet kring en mycket kritisk del i ettbyggprojekt, nämligen betonggjutningen. Detta studeras utifrån ombyggnaden av NyaKungälvs sjukhus.Två frågeställningar ligger till grund för studien vilka behandlar de logistiska problem somkan identifieras i arbetet kring betonggjutningen i byggprojekt samt vad som kan görasannorlunda för att effektivisera detta moment. En teoretisk referensram har framställts i formav en modell utifrån vetenskapliga artiklar och relevant litteratur kring ämnet. Deproblemområden som behandlas i undersökningen är planering, komplexitet, platsbrist,materialhantering, kapacitetsutnyttjande, kommunikation och säkerhet. Vidare har enempirisk datainsamling gjorts genom intervjuer och observationer för att få djupare insikt iproblemsituationen på Nya Kungälvs sjukhus. I analysen sammanvävs det teoretiska avsnittetmed resultatet från datainsamlingen utifrån den framtagna modellen. Här bekräftas till stor delde problem som framkommit i teorin med de som även föreligger i det studerade projektet.Vad som diskuteras i analysen är vikten av dessa olika problem samt hur de kan hanteras föratt effektivisera projektet. Dessutom analyseras det hur väl modellen är applicerbar i dettaprojekt men även generellt i kritiska moment.Rapportens slutsats är att ett flertal problem identifieras i detta projekt genom modellen.Projektets planering har en central roll vilken är avgörande för dess utförande och bristerinom planeringen kan ge upphov till ett flertal andra logistiska problem. Modellensapplicerbarhet på detta undersökningsobjekt anses vara hög och att applicera den på andrasituationer rekommenderas för att undersöka dess generaliserbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)