Träpaketshantering: Elof Hansson Bygg-Gross AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: De två byggvarugrossisterna Bengtsson & Gedelius AB och Timber Trading AB
ska i januari 2006 bilda Elof Hansson Bygg-Gross AB. I samband med
sammanslagningen skall även affärssystemen sammanfogas. Syftet med
examensarbetet är att, med tonvikt på informationsflöden, undersöka,
beskriva och jämföra träpaketshanteringen på Bengtsson & Gedelius AB och
Timber Trading AB. Undersökningen har resulterat i förbättringsförslag som
kan vara till hjälp vid sammanslagningen av de två företagen. Jämförelsen
av teori och nuläge resulterade i ett idealfall vilket i sin tur
synliggjorde förändringsbehoven. Möjliga åtgärder för att uppfylla dessa
förändringsbehov har sedan arbetats fram.

Träpaketen hanteras på ett annat sätt, i affärssystemet, än övriga
produkter. En stor mängd varianter, med olika längder, lagerförs. Det
plockas brädor ur träpaketen och dessa förändras därmed. Inget träpaket är
det andra likt, även om det handlar om samma profil och längd. Detta ger
svårigheter om träpaketen ses som individer i affärssystemet. Bengtsson &
Gedelius har ett disponibelt lagersaldo men ingen information om enskilda
träpaket. Timber Trading har i sin tur information om individuella träpaket
men inget fungerande disponibelt lagersaldo. Informationskvaliteten är
relativt låg på båda företagen, delvis beroende på hur affärssystemen är
uppbyggda, men även på grund av processer som inte fungerar optimalt.

Analysen visar att träpaketen bör hanteras som individer i affärssystemet.
Informationen bör vara korrekt, komplett och tidsaktuell. Rätt information
bör finnas tillgänglig för rätt person i affärssystemet. Lagersaldo och
disponibelt lagersaldo ska kunna ses av säljarna. Analysen visar även att
uppmärkning och nivå på artikelnummer bör ses över.

Förslagen som tagits fram för att förbättra informationskvaliteten
innefattar en modifierad trähanteringsprocess samt att öka processtänkandet
på företaget. Ett principiellt sätt att, i affärssystemet, koppla samman
individuella träpaket med ett disponibelt lagersaldo har arbetats fram.
Examensarbetarna föreslår att virke med olika längder så långt som möjligt
ska ha olika artikelnummer. Detta för att lättare kunna visa relevant
information för säljarna, få bättre statistik över lagerförda produkter,
samt för att förbereda för streckkoder. En konsekvent uppmärkning av
lagerplatser och träpaket är viktigt. Denna uppmärkning kan till att börja
med göras utan användandet av streckkoder. Lagerplatserna kan märkas upp
enligt det system som idag finns på Bengtsson & Gedelius AB. I ett senare
skede kan delar av Skogsindustriernas standard för träpaketsuppmärkning med
streckkoder användas, detta för att ytterligare öka saldosäkerheten. När de
övriga åtgärderna är utförda rekommenderas slutligen ett ökat samarbete med
leverantörerna.

Minskade hanteringskostnader, kortare ledtider och korrekta lagersaldon är
effekter som kan åstadkommas om förbättringsförslagen genomförs. Åtgärderna
skulle även leda till bättre information för säljarna och skapa
förutsättningar för en bättre lagerstyrning.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)