Att rädda dagen. En fallstudie om arbetsrelaterad ohälsa och ledarskap vid en organisationsförändring

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan organisationsförändringar och arbetsrelaterad ohälsa (Dahl 2011; Smollan 2015) och att antalet sjukskrivningar ökat avsevärt (Försäkringskassan 2017). Därför studerades hur ledarskapet och ledares agerande bör se ut för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa vid en organisationsförändring. För att få en ökad förståelse för detta undersöktes hur den teoretiska kunskapen omsattes i praktiken på det studerade företaget PostNord AB, och hur det påverkade utfallet av arbetsrelaterad ohälsa. För att förstå processen i organisationsförändringar och hur ledarskapet bör utövas utgick uppsatsen från Lewins (1951) och Kotters (1995) två modeller vilka haft inflytande inom organisationsläran. Uppsatsens författare antog ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och utgick från en abduktiv ansats. Datamaterial samlades in genom en fallstudie på PostNord AB där de hade genomgått en omfattande organisationsförändring. Där intervjuades 11 medarbetare och 4 ledare utifrån en semistrukturerad intervjuguide.Resultatet visade att det är av stor betydelse hur ledarskapet tillämpas i praktiken vid en organisationsförändring för att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det framgick att ledarna på PostNord AB inte använt sig av de fundamentala delar som krävs i ett förändringsarbete, vilket också skapade ohälsa hos de berörda. Fallstudien visade att de mest viktiga faktorerna för att minska risken för ohälsa var information, kommunikation, samt användandet av vision och att skapa delaktighet. Det påvisades även att det är en skillnad i betydelsen av när ledare lägger sitt fokus på ledarskapsarbetet, eftersom ohälsa uppkom tidigt i processen och resulterade i att de berörda hade en negativ inställning till förändringen. Således poängteras vikten av att ledarskapet har en avgörande roll i början av en organisationsförändring, där ledare måste besitta kompetens för att kunna leda förändringsarbetet på ett sätt som minskar risken för ohälsa att uppstå.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)