Är hög Återhämtningsrelaterad Self-efficacy (ÅSE) relaterad till bättre psykologisk distans till arbetet? : En studie av administrativ personal på ett vårdbemanningsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

Sammanfattning: Återhämtning från arbetsstress är ett av de fokusområden som har blivit allt mer uppmärksammat både av arbetsgivare och medarbetare för att främja god arbetshälsa, eftersom en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i dagens samhälle är kopplat till stressrelaterade symptom. Återhämtning från arbetets krav kan främjas genom psykologisk distans till arbetet, vilket har visat sig ha en god effekt på medarbetarnas välmående och arbetsprestation. Forskningen visar även att självtillit till den egna förmågan att återhämta sig, det vill säga återhämtningsrelaterad Self-efficay (ÅSE) (recovery-related Self-efficay) spelar en positiv roll i medarbetarens återhämtningsprocess. Det är däremot oklart om det finns ett samband mellan ÅSE och upplevd psykologisk distans till arbetet. En hög tillit till den egna förmågan att återhämta sig skulle kunna innebära en bättre distansering till arbetet under fritiden, vilket över tid kan innebära både bättre hälsa och arbetsprestation. Syftet med den här studien var att undersöka sambandet mellan återhämtningsrelaterad Self-efficacy (ÅSE) och upplevd psykologisk distans till arbetet bland administrativ personal i ett vårdbemanningsföretag. En grupp bestående av 31 medarbetare tillfrågades om att delta i en enkät med dels frågor om ÅSE, dels frågor om psykologisk distans till arbetet. 22 medarbetare svarade på enkäten vilket motsvarade en svarsfrekvens på 71 %. Resultatet visade att det finns ett starkt positivt samband mellan ÅSE och psykologisk distans till arbetet, där ÅSE förklarade uppemot hälften av variansen i psykologisk distans (R 2 = 0.46). Studien styrker den forskning som tidigare påvisat ett samband, samt bekräftar att det här sambandet är starkt även inom en annan målgrupp, nämligen i en grupp med administrativ personal. Resultaten indikerar att ett sätt att främja återhämtning är att öka den upplevda distansen till arbetet, vilket skulle kunna ske genom att utveckla de anställdas self-efficacy, exempelvis inom ramen för ett stresshanteringsprogram

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)