Visuella hemligheter i Sverige och Kina

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Sammanfattning

Dagens globala samhälle innebär att många företag väljer att satsa på marknader i andra länder. Ett problem som kan uppstå är att kommunikationen missförstås av mottagarna och det därigenom blir en kostsam och misslyckad marknadssatsning. För att motverka problemet har vi undersökt vilka kulturella skillnader som finns mellan väst- och östvärlden och hur de påverkar uppfattningen av visuell kommunikation i form av logotyper. Arbetet syftade även till att öka förståelsen för vilka likheter och skillnader som påverkar hur visuella element så som färg, typsnitt, form och symbol uppfattas samt hur de kan betraktas som globala.

Syftet med examensarbetet var att undersöka hur visuell kommunikation, i form av logotyper, uppfattas i väst- och östvärlden. I syftet ingick även att ta reda på vilka kulturella skillnader som påverkar vad vi uppfattar samt att undersöka hur de visuella elementen kan användas för att få logotyper att uppfattas som globala i både Sverige och Kina. Syftet har brutits ner i följande tre frågeställningar:

  • Vilka kulturella skillnader påverkar hur visuell kommunikation uppfattas i Sverige respektive Kina?
  • Finns det likheter/skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas och används i Sverige respektive Kina?
  • Hur kan de visuella elementen användas för att få logotyper att uppfattas som globala i både Sverige och Kina?

För att undersöka ämnesområdet har vi använt oss av en kombination av tre metoder; litteraturstudie, intervjuer och konkurrentanalyser. Genom de tre metoderna angrep vi undersökningsområdet från flera perspektiv vilket ökar både tillförlitligheten och giltigheten av resultatet.

Det vi fått fram som resultat är att fyra större kulturella skillnader påverkar visuell kommunikation. Vi har även sett att det finns likheter och skillnader i hur logotypers visuella element uppfattas och används i Sverige och Kina. Resultatet visade även att det inte finns några specifika visuella element eller riktlinjer för att få en logotyp att betraktas som global i Sverige och Kina.

En slutsats vi dragit är att företag och varumärken behöver vara införstådda i vilka kulturella skillnader som påverkar uppfattningen av den visuella kommunikationen och hur mycket skillnaderna påverkar uppfattningen. Eftersom det finns likheter och skillnader i hur visuella element uppfattas har vi dragit slutsatsen att individens tolkning kan variera mycket men att personer inom samma kultur ofta har relativt lika intryck av de visuella elementen. För att få en logotyp att betraktas som global i både Sverige och Kina har vi dragit slutsatsen att logotypen bör följa samma riktlinjer som för en välgjord och kvalitativ logotyp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)