Pedagogisk dokumentation : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i Reggio Emiliainspirerade förskolor

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Södertörns högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: In this study I have investigated what perceptions educators have about educational documentation and how teachers perceive that pedagogical documentation helps to discover and visualize learning. I have also investigated how teachers perceive that the size of the child group and the systematic quality work affect the work of educational documentation. The purpose is to investigate educators perceptions of these tools to contribute to the development of pre-school work. I have done a qualitative study in the form of interviews. In the study, I have taken the phenomenological research effort as a starting point and the result shows that there are both equal and different perceptions about the systematic quality work and the work on educational documentation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)