Förbättra läkemedelsföljsamhet med hjälp av positionering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort problem i dag, både för samhället och individen. För samhället är det mycket kostsamt att hantera alla felmedicineringar och för individen kan det handla om liv eller död. Syftet med detta arbetet är att utveckla en IT-artefakt med ändamålet att förbättra följsamheten för patienter som dagligen tar medicin. Detta med hjälp av en mobilapplikation som använder Bluetooth för positionering av medicinen. IT-artefakten ska fungerar som ett stöd och hjälpmedel genom att underlätta för en patient i samband med medicinering. Denna forskning använder sig av Design Science Research Methodology (DSRM). Medverkande företag i detta arbete har varit konsultföretaget Knowit Luleå. Arbetet resulterade i en IT-artefakt, samt sex stycken designprinciper, samtliga utifrån problemet icke följsamhet i syfte att bidra till förbättrad följsamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)