Sjuksköterskors kunskap om smärtlindring av barn, en enkätstudie med kinesiska sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lisa Bjurek; Anna Nilsson; [2017-06-30]

Nyckelord: Smärta; smärtlindring; PNKAS; pediatrisk omvårdnad;

Sammanfattning: Bakgrund: Studier har visat att vikten av adekvat smärtlindring av barn är väsentlig för att värna om barns fysiska och psykiska hälsa. Studier i ämnet har dock identifierat bristande kunskaper hos sjuksköterskor på en internationell nivå. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors kunskap om smärtlindring vid två barnsjukhus i Kina. Metod: Studien hade en kvantitativ ansats. Mätinstrumentet som användes var PNKAS (The Pediatric Nurses’ Knowledge and Attitude Survey), vilken bestod av totalt 41 frågor om bland annat farmakologi, distraktion, smärtskattning, föräldrarnas roll, läkemedelsadministration och barnets upplevelse av smärta. Frågorna var fördelade på tre delskalor, delskala 1 bestod av frågor med två-svars alternativ, delskala 2 och 3 bestod av frågor med flersvarsalternativ. Möjlig total poäng att uppnå var 41 poäng. PNKAS användes i en nyöversättning till hanzi. Totalt erbjöds 100 sjuksköterskor att delta i studien. Deltagarna arbetade på två barnsjukhus i Jiangsu-provinsen, Kina. Resultat: I genomsnitt hade deltagarna 44% rätta svar på enkäten. Vid jämförandet av genomsnittlig totalpoäng mellan de sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelning respektive kirurgavdelning fanns ingen skillnad (p=0,46) i antal rätt svar. Det fanns bara enstaka skillnader av kunskap i enskilda frågor vid jämförelse mellan deltagarna beroende på avdelning, ålder och arbetslivserfarenhet. Genom att studera de sämst besvarade frågorna kunde störst kunskapsluckor identifieras i frågor som relaterade till smärtskattning och opioidbehandling. Slutsats: Deltagarna i denna studie når inte upp till den accepterade kunskapsnivå enligt PNKAS-testet. En förändring av kunskapsnivåerna krävs för att säkerställa kvalitén på omvårdnaden av pediatriska patienter och därmed minska lidande och förbättra patienternas upplevelse av hälsa vid smärtsamma vårdprocedurer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)