Attityder till hållbart mode : Är hållbarhet en avgörande faktor vid klädköp?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Vi lever idag i ett samhälle där överkonsumtion av kläder blir allt vanligare. Modebranschen erbjuder ett explosivt utbud av kläder, och ”fast fashion” har blivit ett allmänt känt begrepp. Under de senaste åren har dock ett motstånd till detta växt fram: vissa konsumenter blir alltmer medvetna om hur deras egna konsumtionsvanor påverkar både miljön och människor världen över. Massproduktionens- och masskonsumtionens tid förväntas därmed snart vara över, och hållbarhet förutspås bli en så kallad megatrend inom såväl klädbranschen som andra branscher. Det har tidigare genomförts en mängd forskning om hållbarhet och hur detta påverkar konsumenters köpbeslut. Trots att etik och miljö uppmärksammas alltmer menar dock många forskare att det idag finns ett gap mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Många kunder uttrycker en positiv attityd till ämnet och en önskan om att bidra till en hållbar utveckling, men det är fortfarande få som tar hänsyn till detta i sitt beteende. Syftet med vår studie är att bidra till en ökad kunskap om gapet mellan konsumenters uttalade omtanke om hållbarhet och deras faktiska ageranden. Vi har under arbetets gång samarbetat med Nudie Jeans som är ett klädföretag som aktivt arbetar med miljö och etik. Trots sitt ekologiska ställningstagande är dock företaget frågande till hur stor inverkan hållbarhet faktiskt har i deras kunders köpbeslut. Vår studie baseras på en kvantitativ undersökning där empirin utgörs av webbenkäter som skickats ut till ett urval av Nudie Jeans kunder. Det resultat som vår undersökning genererat sammanställdes i datorprogrammet SPSS, och redovisas i ett flertal tabeller. Vi testade även samband mellan ett antal relevanta variabler för att tydligare få svar på vår studies syfte. Resultatet av vår undersökning antyder att det även bland Nudie Jeans kunder finns ett gap mellan uttalad omtanke om hållbarhet och faktiska ageranden. Eftersom urvalet består av Nudie Jeans kunder kan dessa antas ha en positiv inställning till hållbarhet, och ett handlande därefter. Så är dock inte fallet. Vår studie indikerar att respondenterna har en positiv inställning till hållbarhet och en vilja att lägga ner både mer tid och pengar på köp av denna typ av varor. Resultatet pekar även på att hållbarhet är en av de tre viktigaste faktorerna vid köp av såväl kläder generellt som jeans specifik. Dock är det fortfarande något som saknas för att denna positiva attityd ska omvandlas till handling. Den slutsats som kan dras från vår undersökning är att det hållbara klädutbud som marknaden idag erbjuder inte är tillräckligt, både vad gäller estetik och mängd. Existerande modeföretag måste uppenbarligen arbeta för att få en bättre förståelse för vad deras kunder efterfrågar, och därefter utveckla klädkollektioner som stämmer in på detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)