Föräldrars upplevelser och erfarenheter när deras barn är förstoppat

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: Förstoppning är ett vanligt hälsobekymmer under uppväxtåren. Det har visat sig att tiden för potträning, när barnen är mellan två och fyra år, kan vara en känslig tid. Tidigare undersökningar pekar på att förstoppning hos ett barn, på olika sätt, också kan påverka dess familj. Föräldrars erfarenheter och upplevelser i samband med sitt barns förstoppning har vi funnit sparsamt studerat. Detta ser vi som en brist då erfarenheterna kan bidra till utveckling av specialistsjuksköterskans stöd till föräldrar i denna situation.Syfte: Syftet med studien var att beskriva de erfarenheter och upplevelser föräldrar har när deras barn visar symtom på förstoppning. Metod: Fyra mödrar till barn som haft förstoppning intervjuades och texten bearbetades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Vid analysen framkom tre kategorier: ”Dagliga konfrontationer” , ”Känslor i svallning” och ”Ständiga tillkortakommanden”. Föräldrarna upplevde en tillvaro fylld av anpassning där de brottades med känslor som uppgivenhet, frustration och medlidande. De kände stort ansvar över situationen och fick själva ta initiativ till stöd och hjälp.Diskussion: Föräldrarna upplever att de står själva med problemet och det finns en brist på det känslomässiga stödet från specialistsjuksköterskan. Att utgå från ett personcentrerat förhållningssätt och visa omsorg om föräldrarna möjliggör ett minskat lidande för föräldrarna och deras barn.Slutsats: Att vara förälder till barn som visar tecken och symtom på förstoppning är ett komplext problem och kräver tålamod och engagemang. Detta kräver stöd i olika former från dess omgivning och från specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården. Den använda metoden visar ett intressant resultat vilket ger anledning att gå vidare med en fullskalig studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)