Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. Teoretisk utgångspunkt: Public Interest Theory, Capture Theory, Tvingande Isomorfism, Legitimitetsteorin och Humankapitalteorin. Resultat och slutsats: Studien finner inte att andelen kvinnor i bolagsstyrelser har någon påverkan på bolagens finansiella prestationer i svenska bolag som är noterade på Large Cap, Nasdaq Stockholm. Studien finner att nyval i styrelsen har en negativ påverkan på bolagens finansiella prestationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)