Glukos som smärtlindringsmetod vid vaccinering av 18 månader gamla barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om oral administrering av två milliliter 30 % glukos har någon smärtlindrande effekt vid vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund [MPR]. Metod: Urvalsgruppen bestod av 18 månader gamla barn som besökte Samariterhemmet- och Eriksbergs barnavårdcentral (interventionsgrupp) eller Flogsta barnavårdcentral (kontrollgrupp) för en 18-månaderskontroll och MPR-vaccination under tiden för studien. Totalt deltog 24 barn, interventionsgruppen bestod av 14 barn och kontrollgruppen bestod av 10 barn. Studien har genomförts med en kvantitativ, kvasi-experimentell design. Vid observation av deltagarna mättes skriktid samt föräldrarnas upplevelse av barnets smärta. Resultat: Vid mätning av skriktid kunde inte två milliliter 30 % glukos ses ha någon analgetisk effekt i samband med procedurrelaterad smärta. Föräldrarna i interventionsgruppen skattade sina barns smärta högre än de i kontrollgruppen. Slutsats: Då ingen analgetisk effekt utav två milliliter 30 % glukos till 18 månader gamla barn har kunnat påvisas stödjer denna studie inte att glukos som smärtlindringsmetod implementeras vid procedurrelaterad smärta i åldersgruppen. Studien har dock sina begränsningar då studiegruppen var liten och 8 av 10 deltagare i kontrollgruppen fick ett annat typ av vaccin. Detta vaccin (Priorix) anses orsaka mindre smärta än det vaccin som gavs till de övriga deltagarna (MMR-II).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)