GDPR och dess påverkan vid systemutveckling : Riktlinjer för en säkrare kravspecificering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet, och hur uppfyllandet av dessa krav kan underlättas, i form av riktlinjer utformade för att säkerställa en systemutveckling i enlighet med de säkerhets- och integritetskrav som ställs i och med GDPR. De behov och kravområden som identifierats, har sedan kategoriserats och konkretiserats i form av riktlinjer som skall kunna användas då personuppgifter hanteras. För att belysa hur GDPR kan förändra kravbilden har främst “Privacy by Design”, kravspecificering, samt de allmänna juridiska förändringar GDPR kommer att innebära studerats. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar har en studie baserad på främst semistrukturerade intervjuer utförts. Detta för att identifiera potentiella nya krav som kan tänkas uppstå i och med det nya dataskyddsdirektivet. Med avstamp i teorin, samt intervjuunderlaget har sex stycken kategorier tagits fram. Dessa är samtycke, Privacy by Design, rätten att bli meddelad om intrång, rätten att bli glömd, dataportabilitet samt rätten till åtkomst. Dessa kategorier har sedan legat till grund för de riktlinjer som utgör resultatet av detta arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)